Hệ thống

ĐĂNG KÝ CTV
Kiến tiền cùng Fujina

với mô hình 3 không - 1 có

  • Không cần vốn
  • Không ôm hàng
  • Không cần ship
  • Có đơn - Là có tiền ngay