Mức hoa hồng CTV
STT Doanh thu Mức hoa hồng
1 Doanh số từ 2tr đến dưới 5tr 10%
2 Doanh số từ 5tr đến dưới 10tr 15%
3 Doanh số từ 10tr – dưới 20tr 20%
4 Doanh số từ 20tr – dưới 30tr 30%
5 Doanh số từ 30tr – dưới 50tr 35%
6 Doanh số từ 50tr – dưới 70tr 40%
7 Doanh số từ 70tr – dưới 100tr 45%
8 Doanh số từ 100tr – 130tr 50%
9 Doanh số từ 130tr – 150tr 55%