Mức hoa hồng CTV
STTDoanh thuMức hoa hồng
1Doanh số từ 2tr đến dưới 5tr10%
2Doanh số từ 5tr đến dưới 10tr15%
3Doanh số từ 10tr – dưới 20tr20%
4Doanh số từ 20tr – dưới 30tr30%
5Doanh số từ 30tr – dưới 50tr35%
6Doanh số từ 50tr – dưới 70tr40%
7Doanh số từ 70tr – dưới 100tr45%
8Doanh số từ 100tr – 130tr50%
9Doanh số từ 130tr – 150tr55%